Ingress:

I VŠstra Gštaland kartlŠggs barn och ungdomar som inte kommer till tandvŒrden. Projektet EAB Šr ett detektivarbete som gett gott resultat, eftersom majoriteten av barnen hittades. NŠsta Œr kommer FolktandvŒrdens allmŠntandvŒrdskliniker i hela regionen att arbeta efter en och samma mall.

 

Bršd:

       Det innebŠr att vi kommer att ha samma rutiner och lŠttare kunna hitta och fšlja upp barn som uteblir frŒn tandlŠkarbesšken. Det Šr viktigt just fšr att vi kan upptŠcka barn som far illa pŒ det hŠr sŠttet, sŠger Eva-Karin Bergstršm, som Šr koordinator pŒ VŠstra Gštalandsregionens HŠlsoodontologiska enhet.

I projektet ingick 24 utvalda klinker i VŠstra Gštalandsregionen som sŠnde remisser till EAB-gruppen, nŠr ett barn uteblivit frŒn undersškning. Vid Œrsskiftet uppdateras rutinerna sŒ att FolktandvŒrdens samtliga 116 allmŠntandvŒrdskliniker i regionen fŒr samma mšjlighet att nyttja projektgruppens tjŠnster med att eftersška barn som uteblivit frŒn undersškningar.

Mycket tack vare arbetsgruppen som utarbetat rutiner och arbetssŠtt efter att systematiskt ha letat reda pŒ barn som uteblivit och fšljt upp varje fall fšr sig. Fšrst genom att lŠsa journalanteckningarna fšr varje enskilt barn och dŠrefter letat upp telefonnummer i adressregister eller pŒ internet – och ringt upp. SŒ fort en vŒrdnadshavare gŒtt att nŒ har gruppen bokat upp en tandlŠkartid pŒ stŒende fot.

       Det krŠver ju trots allt en aktiv handling att boka in en tid sjŠlv, sŒ fort vi fick tag pŒ nŒgon sŒ pratade vi om vikten av att barnet fick en tandlŠkartid och fšrsškte motivera att barnet skulle komma till tandvŒrden sŒ fort som mšjligt, sŠger hon och tillŠgger att en anledning till att barnen uteblir Šr att fšrŠldrarna sjŠlva kan vara tandvŒrdsrŠdda eller att vŒrdnadshavarna inte har en tradition av att gŒ till tandvŒrden.

       De fem tandskšterskorna som arbetar i gruppen har lite olika kulturell bakgrund vilket gšr att de kan gšra sig fšrstŒdda pŒ flera andra sprŒk Šn svenska, fšrklarar Eva-Karin Bergstršm.

I de fall dŒ det inte gŒtt att fŒ tag i vŒrdnadshavaren har gruppen fšrst skickat ett brev med budskapet att alla barn har rŠtt till tandvŒrd. DŠrefter avvaktade man i tre veckor innan brev tvŒ gick ivŠg. I det brevet var budskapet nŒgot skarpare och innehšll bland annat ett meddelande om att tandvŒrdspersonal Šr skyldiga att anmŠla till socialtjŠnsten vid misstanke om att ett barn inte fŒr den tandvŒrd de har rŠtt till.

       Att anmŠla till socialtjŠnsten Šr det sista man vill, men det var fler Šn vad vi trodde som inte hade en godtagbar anledning till att inte komma, fšrklarar Eva-Karin Bergstršm som ŠndŒ Šr glad šver att den stšrsta andelen ej avhšrda barn trots allt gŒtt att boka in pŒ undersškning.

60 procent av de icke avhšrda barnen har bokats in till tandlŠkarbesšk. Ytterligare 20 procent av de kartlagda barnen hade en giltig orsak att inte besška kliniken de var listade vid. En del barn i den hŠr gruppen gick exempelvis till privattandlŠkare som inte hade barnavtal och dŠrfšr inte kan lista barn hos sig, ytterligare andra barn bodde tillfŠlligt utomlands. NŒgra barn fick hjŠlp av arbetsgruppen att lista sig pŒ den klinik de istŠllet šnskade gŒ till.

De švriga 20 procenten lyckades gruppen inte hitta eller motivera till att komma pŒ undersškning.

       I de fall dŒ barnet, trots anstrŠngningar, inte gŒtt att nŒ, har vi fyllt i en anmŠlan till socialtjŠnsten och sedan har ansvarig klinikchef skickat in den till socialtjŠnsten, konstaterar Eva-Karin Bergstršm.

Innan socialtjŠnsten tar vid har breven frŒn FolktandvŒrd i allmŠnhet kommit i retur och det kan vara ett tecken pŒ att barnet flyttat utomlands. Trots det fortsŠtter att kalla barnen sŒ lŠnge de finns listade pŒ respektive tandvŒrdsklinik. Men uteblivandet frŒn tandvŒrdstiden kan ocksŒ vara en signal pŒ att barnet har det mindre bra hemma.

 

Byline: Agneta Slonawski

Bildbyline: Marie Ullnert

 

Fakta EAB (ej avhšrda barn) i VŠstra Gštaland:

Projektet Šr tvŒŒrigt och riktar sig till barn och ungdomar mellan 3 - 18 Œr, som inte kommer till undersškning.

Syftet med EAB-projektet Šr att minska antalet ej avhšrda barn bland FolktandvŒrdens listade barn. Projektet har Šven inneburit en uppdatering och fšrŠndringar av kallelserutiner i allmŠntandvŒrdens verksamhet.

FrŒn maj 2012 till oktober 2013 har EAB-gruppen i VŠstra Gštalandsregionen tagit emot 3 300 remisser. Hittills har 1 771 barn fŒtt en undersškning. Dessutom har gruppen gjort 542 anmŠlningar till socialtjŠnsten efter att man inte kunnat finna nŒgon orsak till varfšr barnet inte kommer.

24 kliniker har hittills deltagit i projektet. FrŒn och med Œrsskiftet kommer samtliga 116 FolktandvŒrdskliniker att erbjudas EAB-gruppens tjŠnster med att sška efter de barn som inte kommer till tandvŒrden.

 

KŠlla: FolktandvŒrden i VŠstra Gštalandsregionen

 

Gruppbild - Bildtext:

EAB-gruppen bestŒr bland annat av fem tandskšterskor med olika kulturell bakgrund. Det innebŠr att de kan prata olika sprŒk som bosniska, persiska, urdu och punjabi.

Gruppen bakom ett lyckat projekt med att hitta ej avhšrda barn heter Saliha Rana, Eva-Karin Bergstršm, Behnaz Drakhshan, Anette Karlsson, Bjšrn AndrŽn, Camilla Nilsson och Amira Islamovic.

 

Bildtextinfo: (Alla utom Eva-Karin och Bjšrn Šr tandskšterskor.) Intervjupersonen Šr tandhygienist i botten och Anders LjungnŽ Šr TandvŒrdschef allmŠntandvŒrden, VŠstra Gštaland. Dessa tvŒ har portrŠtterats.)

 

 

Barn i stol - Bildtext:

Alla barn har rŠtt till tandvŒrd. Den devisen har teamet bakom EAB-projektet arbetat intensivt efter. Nu har de kartlagt majoriteten av de barn som inte kom till undersškning. Orsaken tros vara flera, bland annat tandvŒrdsrŠdda fšrŠldrar och ovana besška tandvŒrden regelbundet.