ingress:

Mammografiundersškningar skapar kŠnslor – allt ifrŒn rŠdsla som švergŒr i tacksamhet till kŠnslor om ett krŠnkande bemštande.

FrŒgan Šr om man kan gšra nŒgot fšr att fšrbŠttra situationen?

 

Bršd:

Fšr att fšrstŒ kvinnors uppršrda ršster, kanske man sjŠlv mŒste ha gjort en mammografiundersškning eller Œtminstone fŒtt sin penis hopklŠmd mellan tvŒ kalla ršntgenplattor och dessfšrinnan stŒtt med rumpan bar i ett bŒs i minst fem minuter.

I vŠrsta fall mšts man av ett kalt vŠntrum, ett ordkargt bemštande, dŠr flera personer Šr inbokade pŒ samma tid – allt fšr att det skall gŒ undan. Och i andra Šndan: Tack store nŒgon, om man via ršntgen upptŠcker den lilla Šrta som kan vŠxa sig till en bršstcancertumšr.

I dag kallas kvinnor mellan 40 och 74 Œr i VŠstra Gštalandsregionen, till hŠlsoundersškning med mammografi, med ett intervall pŒ 21 mŒnader. TŠtare Šn sŒ skall man helst inte ršntga bršsten, pŒ grund av strŒlningsrisken.

     Det Šr ju lite lšpandebandprincip, eftersom ett stort antal skall undersškas varje dag. Leverantšren har i uppdrag att undersška ett stort antal kvinnor per Œr. Jag skulle tro att varje kvinna fŒr fem minuter pŒ sig. Men det mŒste givetvis finnas tid att stŠlla frŒgor. Jag tror att de flesta Šr intresserade av att det skall gŒ fort, fšr det kŠnns ju alltid vŠldigt utlŠmnande att gšra mammografi, sŠger Anna-Pia Lindeberg, som Šr ansvarig fšr mammografifrŒgor pŒ hŠlso- och sjukvŒrdsnŠmndernas kansli i Gšteborg.

Under fšrra Œret fick 72 000 kvinnor en mammografikallelse per post och nŠrmare 56 000 av dem undersšktes – de flesta av fšretaget Unilab (fšre detta Avesina). De har avtal med regionen och skšter bŒde fasta mammografimottagningar och de mobila enheter som flyttas runt i kranskommunerna. Avtalet med Unilab skrevs 1 april 2009 och lšper pŒ till 31 mars 2014. DŒ kan det fšrlŠngas i ytterligare tre Œr.

     Men i god tid innan avtalet gŒr ut kommer vi att ta en diskussion om framtiden. FrŒgor som vi kan diskutera Šr till exempel fasta eller mobila mottagningar och hur man ska kunna ška tŠckningsgraden, fšr att sŒ mŒnga som mšjligt av de kvinnor som blivit kallade, kommer till undersškningen, sŠger Anna-Pia Lindeberg och tillŠgger att hon inte fŒtt nŒgra klagomŒl under det gŒngna Œret och att Unilab gšr patientenkŠter som de rapporterar muntligt till hŠlso- och sjukvŒrdsnŠmndernas kansli.

Hon lŠser hšgt frŒn den enda enkŠt som hon sett i skrift och den kommer frŒn mottagningen i Stenungsund. Andemeningen Šr att alla Šr nšjda.

     Bemštandet kan diskuteras och man kan tŠnka sig trivsammare vŠntrum. Och att ge varje undersškningstillfŠlle lŠngre tid. Man skall bli proffsigt bemštt, trots den snabba genomstršmningen. NŒgot lŠngre tid Šn fem minuter pŒ varje kvinna kanske vore bŠttre, sŠger Anna-Pia Lindeberg som poŠngterar att den tekniska nivŒn pŒ utrustningen Šr hšg och att nŠstan alla moment Šr kvalitetssŠkrade.

ErsŠttningen fšr mammografiundersškningar varierar en hel del. Enligt gŠllande avtal fŒr Unilab 345 kronor per mammografiundersškning som gšrs i Gšteborg, KungŠlv, Partille, HŠrryda och Lerum. Medan fšretaget fŒr 700 kronor per undersškning i Steungsund.

     Anledningen till att politikerna valde att gšra en upphandling var ett kapacitetsproblem pŒ Sahlgrenska. Nu Šr det bŠttre, det rullar pŒ. Det avtalet vi har med Unilab i Storgšteborg Šr ett billigare alternativ Šn det som var pŒ Sahlgrenska, fšrklarar Anna-Pia Lindeberg.

PŒ mammografimottagningen pŒ Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har man ett betydligt mindre uppdrag i dag, jŠmfšrt med tidigare dŒ uppdraget innefattade 45 000 kvinnor frŒn hela sšdra BohuslŠn. Numera kommer cirka 10 000 kvinnor till SU per Œr. Var och en av dem har mellan fyra och fem minuter pŒ sig vid undersškningstillfŠllet. Det innebŠr att man bokar tio patienter i timman, varav nŒgra inte dyker upp. Fšr varje besšk fŒr SU 555 kronor.

…verlŠkare Roland Johansson berŠttar att det inte var lŠngesedan man arbetade med analoga ršntgenbilder som stoppades i kuvert och arkiverades i kŠllaren. I dag stŒr en helt ny digital utrustning pŒ plats. Den sparar alla bilder i ett arkiv, ger en betydligt bŠttre bildkvalitet och maskinen kŠnner dessutom av nŠr det Šr dags att stoppa, sŒ att kvinnans bršst inte pressas ihop fšr mycket vid sjŠlva undersškningstillfŠllet.

     I dag Šr vi mer medvetna om hur vi skall mšta kvinnorna med respekt, intygar Roland Johansson och menar att det innefattar allt frŒn att en och samma skšterska intervjuar kvinnan ocksŒ undersšker henne, till att kvinnan fŒr ha tršja pŒ šverkroppen Šnda in i undersškningsrummet.

Personalen har utarbetat ett system dŠr de fŒngar upp klagomŒl via telefonsamtal, brev och enkŠter. De har Šven regelbundna mšten dŠr de pratar om hur man bŠst mšter en kvinna som kŠnner rŠdsla infšr mammografiundersškningen och hur man kan skapa trygghet och tillit kring besšket.

     Du mŒste som kvinna bli sedd. I dag har vi en levande diskussion om hur vi bemšter kvinnorna och vad vi kan gšra fšr att fšrbŠttra bemštandet. Den frŒgan tas regelbundet upp pŒ vŒra arbetsplatstrŠffar, sŠger Ing-Marie Reuterberg som Šr vŒrdenhetschef pŒ Sahlgrenskas mammografimottagning.

 

Fotnot: ErsŠttningen som SU fŒr Šr inte jŠmfšrbar med Unilabs ersŠttning, eftersom SU:s ersŠttning Šven innefattar ett uppdrag med utbildning och administration.

 

Byline: Agneta Slonawski

Bildbyline: Lisa Thanner

 

Bildtext:

Mammografisjukskšterskan Helena Utbult undersšker mŒnga kvinnor per dag pŒ SU:s mottagning.

 

Fakta:

Under 2011 kallades 72 000 kvinnor i regionen via Unilab, varav 55 918 kvinnor undersšktes. Den sŒ kallade tŠckningsgraden blir dŒ 77 procent. TŠckningsgraden varierar mellan 58 – 80 procent, beroende pŒ stadsdel. SŠmst tŠckningsgrad Šr exempelvis i stadsdelar i nordšstra Gšteborg. Patientavgiften, fšr mammografiundersškningen, Šr 100 kronor per kvinna.

 

Fakta:

Unilab (fšre detta Avesina) gšr mammografiundersškningar i Gšteborgs, KungŠlvs, Stenungsunds Partille, HŠrryda och Lerums kommuner sedan december 2011.

Unilab har fyra fasta mottagningar: Kungsgatan, Hisingsgatan och pŒ PoppelgŒrden i Gšteborg, samt i Stenungsund. Dessutom har man en mobil enhet som flyttas mellan KungŠlv, Partille och Lerum.

Kvinnor som bor i Mšlndal eller i Askim fŒr gŒ till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) fšr mammografiundersškning. Medan kvinnor som Šr bosatta i kommunerna Tjšrn och Ale undersšks av NU-sjukvŒrden.

KŠlla: HŠlso- och sjukvŒrdsnŠmndens kansli

 

Fakta bršstcancer:

Totalt stŠlls omkring 55 000 cancerdiagnoser varje Œr i Sverige. Av dessa Šr mer Šn 7 000 bršstcancerdiagnoser.

Bršstcancer drabbar framfšr allt medelŒlders och Šldre kvinnor. MedianŒldern fšr insjuknande Šr 64 Œr. FŠrre Šn fem procent Šr under 40 Œr.

Omkring en fjŠrdedel av all cancer hos kvinnor Šr bršstcancer, som dŠrmed Šr kvinnans vanligaste cancersjukdom. Mellan 15 och 20 kvinnor insjuknar varje dag.

KŠlla: Cancerfonden