Ingress:

 

Alltfler ensamkommande barn sšker sig till Sverige. MŒnga av dem har inte nŒgon vana av att gŒ regelbundet till tandlŠkaren. Och ett stort antal av dem behšver tolk. Det kan gšra tandlŠkarbesšket till en utmaning – bŒde fšr tandlŠkaren och fšr barnet.

 

Bršd:

 

HjŠllbo i nordšstra Gšteborg Šr en invandrartŠt fšrort med bŒde gšmda flyktingar, flyktingar som sšker asyl, plus ensamkommande barn som oftast bor i familjehem i omrŒdet. MŒnga av barnen kommer frŒn ett krigshŠrjat Somalia.

 Mahrok Mahdaviani pŒ FolktandvŒrden i HjŠllbo centrum van vid att mšta dem. Hon Šr en nischad tandlŠkare inom pedodonti och har varit med om mŒnga olika tolksituationer. Ibland sker tolkningen via telefon, dŒ sŠtts datorns hšgtalare pŒ och frŒgor och svar studsar genom rummet. Helst fšredrar hon att ha en tolk pŒ plats fšr att kunna ta del av ansiktsuttryck och kroppssprŒk. Oavsett vilket sŒ tar ett besšk med tolk alltid lŠngre tid.

– En minut blir kanske tvŒ med tolk, men det gŒr oftast bra och vi brukar hinna med att gšra en undersškning pŒ omkring tjugo minuter. Jag kan sŠtta upp sŒ mycket tid som jag behšver, sŠger Mahrok Mahdaviani.

Hon Šr tŒlmodig och lugn och nŠrmar sig barnen med respekt. Varje steg har betydelse i uppbyggandet i en ny relation.

      Jag stŒr aldrig upp nŠr jag pratar, utan sŠtter mig ned sŒ att vi kommer i samma hšjd och fŒr šgonkontakt. Sedan tŠnker jag pŒ mitt kroppssprŒk och att barnen fŒr bekanta sig med till exempel spegeln och borret, innan jag gŒr vidare. Jag anvŠnder mig ganska mycket av humor. Men det handlar om att bygga upp ett fšrtroende. Jag lŠgger verkligen mycket tid pŒ det. Jag har sett att det fungerar bŠttre sŒ, fšrklarar Mahrok Mahdaviani.

Ibland har hon hjŠlp av en kollega som kan prata somaliska. SjŠlv har hon lŠrt sig nŒgra ord pŒ somaliska, som till exempel: ÓontÓ. De flesta som bestŠllt tolk innan besšket, fŒr det ocksŒ. Men ibland klaffar det inte och de blir utan. 

– Men jag skickar aldrig hem nŒgon, utan dŒ fšrsšker jag klara det utan tolk, sŠger Mahrok Mahdaviani.

De flesta utlandsfšdda barnen som kommer till den hŠr kliniken Šr inte vana vid att gŒ till tandlŠkaren regelbundet, utan kommer nŠr de fŒr ont. En del barn kommer ensamma, andra kommer i sŠllskap med Šldre syskon, fšrŠldrar eller en god man.

HŠlften av alla barn som kommer hit har karies och en del har problem med tandlossning.

– De har ingen vana av att skšta tŠnderna pŒ samma sŠtt som de skšter švriga kroppen. DŠrfšr fŒr vi jobba mycket profylaktiskt ocksŒ. Det tar mycket tid, fšrklarar Mahrok Mahdaviani som har fŒtt en patient som heter Khadra i behandlingsstolen.

Hon Šr en somalisk flicka som kom ensam till Sverige nŠr hon var 15 Œr. Det Šr tre Œr sedan. Innan hon kom till Sverige hade hon aldrig varit hos tandlŠkaren eller anvŠnt tandkrŠm.

Nu gŒr hon regelbundet till FolktandvŒrden och har dessutom hunnit besška specialisttandvŒrden ett antal gŒnger, eftersom hennes bett behšvdes justeras. PŒ ett halvŒr har hon fŒtt avlŠgsna tvŒ tŠnder i šverkŠken och tvŒ i underkŠken. TandstŠllningen skall hon ha i ett och ett halvt Œr till. Eftersom Khadra var under 18 Œr nŠr behandlingen pŒbšrjades, fick hennes gode man komma med och godkŠnna den, som en stŠllfšretrŠdande fšrŠlder.

Hon har bara behšvt tolk en gŒng under behandlingen. Ibland har hon haft med sig en somalisk kompis in i behandlingsrummet, som kan bŠttre svenska Šn hon sjŠlv.

      Det Šr jŠttefint med bettet nu, men det har varit jobbigt. TandstŠllningen gjorde ont fšrst, sŠger Khadra som Šr nšjd med sitt nya ÓtandutseendeÓ.

Mahrok Mahdaviani nŠrmar sig Khadra pŒ samma sŠtt som alla andra barn hon trŠffar. Hon Šr nŠstan švertydlig med att tala om vilka moment som kommer hŠrnŠst, oavsett om det handlar om att sŠnka stolen eller vilka instrument hon skall anvŠnda fšr att undersška munnen med. Allt fšr att undvika rŠdsla. Khadra Šr inte rŠdd fšr tandlŠkaren. Hon har ganska bra tŠnder och fŒr med sig lite rŒd om tandborstning efter att tandskšterskan har tagit ršntgenbilder.

Men det finns alltid en risk att barnet varit med om traumatiska upplevelser. MŒnga av barnen kommer frŒn krigshŠrjade omrŒden och har varit med om smŠrtsamma separationer eller andra starka upplevelser innan de kom till Sverige. Det kan gšra att det tar šver en halvtimma innan tandlŠkaren fŒr komma till och lŠgga bedšvningen.

      Min specialitet Šr tandvŒrdsrŠdsla hos barn. Jag fšrsšker alltid ta reda pŒ varfšr de Šr rŠdda. Det gŒr kanske inte pŒ en gŒng, utan det kan ta flera gŒnger innan man kommer fram till det, eller att de ens šppnar munnen. De behšver skolas in i behandlingen, de fŒr bli vŠn med spegeln och sugen, eller bara sitta i stolen och vŠnja sig vid att vara hŠr, fšrklarar Mahrok Mahdaviani och tillŠgger att hon anvŠnder sig av sedering om patienten trots upprepade besšk fortfarande Šr behandlingsomogen, sŠrskilt om barnet har ont. DŒ fŒr han eller hon dricka en lugnande medicin, Midazolam APL, tjugo minuter innan behandlingen.

FolktandvŒrden i HjŠllbo centrum lŠgger cirka 300 sederingar per Œr. 28 personer arbetar i den lŒga ljusa byggnaden vid torget, varav tio Šr tandlŠkare. Och klinikchefen, Lidia Stršmsten, som ocksŒ arbetar som tandlŠkare tvŒ dagar i veckan, menar att det Šr hšgt i tak pŒ kliniken nŠr det gŠller diskussioner om att mšta olika situationer och att de anstŠllda fšrsšker se till hela mŠnniskan och hennes situation.

Men man skulle ju som behandlande tandlŠkare vilja veta mer om barnen Šn deras nummer pŒ asylkortet. SŠrskilt nŠr det gŠller unga utan fšrŠldrar; om de har traumatiska upplevelser, eller lite om deras historia och vad de blivit utsatta fšr. MŒnga av vŒra barn, oavsett om de Šr ensamkommande eller asylsškande, Šr inte behandlingsmogna. Det finns mycket Šngslan och oro, sŠger Lidia Stršmsten och ger ett exempel dŠr hon skulle ge bedšvning till en ung kille, men efter nŒgra korta frŒgor fšrstod att han hade erfarenheter som gjorde att han behšvde bemštas som ett litet barn i behandlingen.

 PŒ HjŠllbokliniken behandlas patienter mellan 0 till 22 Œr. Antalet ensamkommande barn eller asylsškande barn varierar frŒn tid till annan. Flourlackning i skolorna Šr vanligt i det hŠr omrŒdet. Dessutom har FolktandvŒrden nyligen pŒbšrjat ett samarbete med socialtjŠnsten fšr att fŒ hit barn som Šr kallade, men inte dyker upp. FolktandvŒrden i HjŠllbo har 6 000 patienter. Mellan 3 till 19 Œr. I nŠrliggande stadsdelen Angered Šr antalet patienter 5 500. I bŒda omrŒdena Šr in- och utflyttningen hšg.

PŒ HjŠllbokliniken finns en stor kompetens med anstŠllda som talar olika sprŒk och som vet hur man skall fšrhŒlla sig i situationer med kulturella olikheter. Personalen har utvecklat en egen handlingsplan fšr bemštande vid olika krissituationer som kan intrŠffa pŒ kliniken.

Det kan handla om att fšrŠldrar vill att tandlŠkaren skall gšra saker med barnet som tandlŠkaren inte tycker Šr relevant. SjŠlva processen fram till handlingsplanen har bŒde varit viktig och lett till mŒnga och givande diskussioner pŒ HjŠllbokliniken.

De har Šven med hjŠlp av en konsult spelat upp rollspel och agerat bŒde patient och tandlŠkare. Allt fšr att hitta olika verktyg att kunna fšrmedla sin kunskap till patienterna. Det har handlat om grŠnssŠttning, nŠr nŒgon kommer in pŒ kliniken och krŠver behandling fšr sitt barn – Nu! till att mšta traumatiserade patienter.

      De flesta ensamkommande barn Šr šverlevare, men Šven om de Šr starka sŒ vill de bli sedda. Det kan vara sŒ att de inte riktigt vill visa sin rŠdsla och dŒ kan den vara svŒr att fŒnga. MŒnga av dem mŒste nog vara starkare Šn vad deras mognadsgrad tillŒter, sŠger Lidia Stršmsten.

 

Byline: Agneta Slonawski

Bildbyline: Marie Ullnert

 

ÓDet Šr oerhšrt viktigt att man bemšter mŠnniskor med samma respekt, oavsett varifrŒn de kommer.Ó

Lidia Stršmsten, klinikchef och tandlŠkare pŒ FolktandvŒrden i HjŠllbo.

 

Fakta:

Barn och ungdomar i VŠstra Gštaland har fri tandvŒrd till och med det Œr de fyller 22 Œr. FšrŠldrarna kan fritt vŠlja tandvŒrdsklinik i hela VŠstra Gštaland – antingen nŒgon inom FolktandvŒrden eller hos en privat vŒrdgivare som har avtal med regionen.

 

KŠllor:

FolktandvŒrden

Migrationsverket

Transkulturellt Centrum

 

Ev. tillŠgg:

 

Antalet asylsškande barn, ensamkommande barn och gšmda barn, som fŒr tandvŒrd i VŠstra Gštalandsregionen, uppskattas till drygt 1 000 personer. DŠr till kommer ett antal barn som finns hos privattandlŠkare.

-       Det viktigaste Šr inte om barnet Šr ensamkommande, asylsškande eller gšmd. De Šr barn och de har samma rŠttigheter, sŠger tandvŒrdsstrateg Gunnar Henning i VŠstra Gštalandsregionen.

Men en sak har de gemensamt – tandvŒrdsbehovet Šr oftast

eftersatt. Det som skulle vara av vŠrde fšr framtiden Šr att gruppen identifieras och att landsting och regioner fŒr information om var de finns, samt att beršrd tandvŒrdspersonal fŒr ytterligare kompetensutveckling, menar Gunnar Henning.

NŠsta Œr berŠknas ett stort antal (cirka 1000 – 1500) somaliska anhšrigmigranter komma till VŠstsverige. Var de hamnar och vilka kliniker som de kommer att hšra till, vet ingen Šnnu. DŠrfšr har inga fšrberedelser gjorts i nulŠget. Det Šr svŒrt att planera och gšra riktlinjer. Eftersom det Šr osŠkert hur mŒnga av dessa som kommer att stanna i VŠstra Gštaland.

 

 

Fakta:

Till och med oktober 2012 har Gšteborg tagit emot 180 ensamkommande barn. Av dessa har 123 permanent uppehŒllstillstŒnd, 29 av dem Šr asylsškande. De flesta av barnen Šr ÓdirektinrestaÓ och hamnar ofta i familjehem hos slŠktingar.

Under 2010 sškte 2393 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, majoriteten kom frŒn Afghanistan, Somalia och Irak.

 

Bildtexter:

 

2792

Mahrok Mahdaviani pŒ FolktandvŒrden i HjŠllbo centrum Šr van vid att mšta bŒde asylsškande barn och ensamkommande barn. Hon har utarbetat ett sŠrskilt sŠtt att bemšta dem pŒ, eftersom det finns mycket rŠdsla och trauman hos mŒnga av dessa barn som oftast kommer frŒn krigshŠrjade omrŒden som Somalia.

2795

      Hej, jag heter Mahrok och kommer frŒn Iran, sŠger nischtandlŠkare Mahrok Mahdaviani till Khadra som Šr ensamkommande barn som skall gšra en vanlig undersškning pŒ FolktandvŒrden i HjŠllbo i nordšstra Gšteborg.

 

2820

Mahrok Mahdaviani Šr pŒ grŠnsen till švertydlig nŠr hon beskriver vad hon skall gšra. Hon hastar inte, utan avvaktar kort innan nŠsta steg i undersškning och Šr noga med šgonkontakt och att patienten fšrstŒtt.

 

2862 samma som ovan.

 

2902, 2837

Khadra fŒr vŠl godkŠnt, med rŒden om att borsta tŠnderna Šven pŒ insidan och Šta sštsaker hšgst en gŒng i veckan, samt dricka vatten nŠr hon blir tšrstig.

 

      Det Šr jŠttefint med bettet nu, men det har varit jobbigt. TandstŠllningen gjorde ont fšrst, sŠger Khadra som fick ha med sig sin god man till tandlŠkaren nŠr beslutet om att  fyra tŠnder skulle dras.

 

2913

 

Ulla Ekelund Šr tandskšterska pŒ FolktandvŒrden i HjŠllbo och beršmmer Mahrok Mahdavianis tŒlmodiga och lugna tillvŠgagŒngssŠtt med barnen.

 

 

2950

Mahrok Mahdaviani anvŠnder humorn som verktyg i sitt sŠtt att etablera kontakt och att bygga fšrtroende. Det gŠller bŒde ensamkommande barn och asylsškande barn.

 

kort ljushŒrig kvinna:

 

– PŒ den hŠr kliniken behŠrskar vi mŒnga sprŒk. Men vi behšver sjŠlvklart tolk ocksŒ fšr att kunna berŠtta om vilka fynd vi gšr och fšr att prata med patienten. Men det Šr en liten utmaning att lita pŒ att tolken verkligen Šger kunskapen, fšr det har hŠnt att tolken inte berŠttar vad tandlŠkaren just sa, sŠger Lidia Stršmsten.

 

Eller:

Lidia Stršmsten, klinikchef och tandlŠkare pŒ FolktandvŒrden i HjŠllbo jŠmfšr situationen med ensamkommande barn, med ett barn som blivit omhŠndertaget. Vid olika ingrepp fŒr man ta kontakt med god man, personal pŒ boendet eller fšrŠlder.

 

Eller:

PŒ HjŠllbokliniken finns en stor kompetens med anstŠllda som talar olika sprŒk och som vet mer om hur man skall fšrhŒlla sig i situationer med kulturella olikheter.